Infolinka: 0915 690 809 Otvorené: denne 10:00 - 20:00 Kontaktuje nás

Ochrana osobných údajov

1. Odoslanie objednávky cez webové rozhranie obchodu spoločnosti je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

3. Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti, bude mu ich spoločnosť zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na e-mailovej adrese spoločnosti.

5. Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytne tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.).Spoločnosť vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť s platobnými údajmi neprichádza do styku. Spoločnosť len dostane informáciu o úspešnosti transakcie.

6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b),

b) doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

c) potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

d) evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,

e) evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

f) zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

7. Naša spoločnosť využíva platobné brány tretích strán pri niektorých typoch platieb (napr. online kreditnou kartou). V tom prípade sú čísla kreditných kariet a iné údaje pre platbu spracovávané platobnou bránou tretích strán.

8. Predávajúci spolupracuje s poskytovateľmi platobných služieb, ktorých činnosť je regulovaná zákonom o platobnom styku a ktorí pre nás vykonávajú prijímanie a zúčtovanie platobných transakcií.

9. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že pri platbe platobnou kartou predávajúci zhromažďuje a spracováva osobné údaje a odovzdáva ich vydavateľovi platobnej karty za účelom spracovania platieb a splnenie zákonných požiadaviek, ako je napríklad identifikácia platobnej transakcie v súlade so zákonom č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Ide o osobné údaje v rozsahu meno držiteľa platobnej karty, typ platobnej karty, číslo platobnej karty, kontrolný kód karty, číslo terminálu, dátum ukončenia platnosti platobnej karty, krajina pôvodu platobnej karty, dátum narodenia, číslo objednávky, e-mailová adresa, číslo zákazníka, údaje o adrese a v prípade podnikateľov DIČ a názov spoločnosti. 

 

Informácie ochrany osobných údajov sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, bod 11.