Infolinka: 0915 690 809 Otvorené: denne 10:00 - 20:00 Kontaktuje nás

Reklamačný poriadok

1. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ďalej len „záruka“). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

2. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

3. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u spoločnosti písomne (e-mailom) alebo telefonicky v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t. j. musí uviesť, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci na odbernom mieste viď. kontaktné údaje alebo na e-mailovej adrese predajna@ar-design.sk. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neodbornou, či nesprávnou manipuláciou, montážou alebo používaním.

4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

5. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Doklad o kúpe výrobku, prípadne aj záručný list sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok a tieto doklady je povinný spotrebiteľ predložiť predávajúcemu, kde si môže uplatniť reklamáciu.

6. Práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7. Predávajúci za zaväzuje reklamáciu vybaviť v súlade so zákonom a zákonom stanovených lehotách.

8. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebovania a nesprávneho používania.

9. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť dňom prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

10. Kupujúci je oprávnený vadný tovar na reklamáciu doručiť osobne na miesto pre uplatnenie reklamácie alebo vadný tovar môže zaslať prepravnou službou na adresu miesta pre uplatnenie reklamácie. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Musí byť priložené kompletné príslušenstvo, kópia nákupného dokladu, podrobný popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho.

11. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či pri poskytnutí zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet. 

 

Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, bod 9.