Infolinka: 0915 690 809 Otvorené: denne 10:00 - 20:00 Kontaktuje nás

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti AR DESIGN, s.r.o., so sídlom Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 47706031, zapísanej v obchodnom registri Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30234/P-Zb (ďalej len „spoločnosť“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi spoločnosťou a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti. Internetový obchod je spoločnosťou prevádzkovaný na internetovej adrese www.ar-design.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Aktuálne znenie obchodných podmienok predávajúci vždy zverejní na webovej stránke. 

 

2. Užívateľský účet

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže uskutočňovať objednávanie tovaru aj bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácie na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú spoločnosťou považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do svojho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Spoločnosť môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane všeobecných obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia spoločnosti, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť dodá kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP, ku ktorým kupujúci pristupuje zaškrtnutím políčka „Súhlasím s podmienkami. Bol(a) som informovaný(á) o reklamačnom poriadku.“

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“) je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na webovom rozhraní obchodu a jeho odoslaním cez webové rozhranie obchodu. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

3.3.1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

3.3.2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

3.3.3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,

3.3.4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé,

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ je zadaná doručovacia adresa v objednávke zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade, ak kupujúci neobdrží email s potvrdením objednávky do 24 hodín, odporúča sa, aby skontroloval, či zadal správny e-mailový kontakt a v prípade ak áno, aby sa o objednávke informoval zaslaním e-mailu na adresu: predajna@ar-design.sk. Do okamihu akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim nie je kúpna zmluva uzatvorená a predávajúcemu tak nevzniká povinnosť dodať kupujúcim objednaný tovar.

3.6. Predávajúci má vždy právo v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné. 3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť povinná prijať.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklad, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (internetové pripojenie, telefónne hovory), si hradí kupujúci sám.

 

4. Cena tovaru a platobné podmienky

 

4.1. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke
  • bezhotovostne platobnou kartou alebo prevodom cez účet

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Tieto položky sú vždy uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. Poštovné a vedľajšie náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky.

4.3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

4.4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Zľavy nie je možné kombinovať. Zľavy v rámci partnerského programu sa nevzťahujú na akciový tovar / zvýhodnené balenia.

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4.6. V prípade objednania tovaru v hodnote vyššej ako 500 € s DPH, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky sa zmluvné strany dohodli, že bude zákazníkovi účtovaný storno poplatok vo výške uhradenej zálohy. Termín dodania tovaru na objednávku je zväčša do 4 týždňov. O dobe dodania budeme zákazníka dopredu informovať.

4.7. Tovar na webovom rozhraní obchodu je možné objednať na dobierku. Platba bude vykonaná u kupujúceho. V tomto prípade bude zákazníkovi účtované pri kúpe tovaru do 80,00 € s DPH na dobierku poštovné a balné vo výške 5,00 € s DPH. Pri objednávke nad 80,00 € s DPH hradí všetky náklady spojené s prepravou naša spoločnosť. Platba sa vykonáva priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti pri preberaní tovaru a to v hotovosti. Poplatok za platbu za tovar na dobierku je 1,00 €. V prípade platby na dobierku je splatnosť kúpnej ceny do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4.8. Tovar na webovom rozhraní obchodu je možné zaplatiť aj bankovým prevodom - proforma (zálohová faktúra). Pri voľbe platby bankovým prevodom kupujúci uvedie ako variabilný symbol platby číslo objednávky, na základe ktorého je platba kupujúceho identifikovaná. Čiastka sa môže previesť na bankový účet spoločnosti vedený v spoločnosti VÚB a.s., v tvare IBAN: SK04 0200 0000 0038 7078 8755 (ďalej len „účet spoločnosti“). V prípade platby vopred na účet spoločnosti bude zákazníkovi účtované prepravné a balné vo výške 5,00 € s DPH pri kúpe tovaru do 80,00 € s DPH. Pri kúpe tovaru nad 80,00 € s DPH pri platbe na účet nebude účtované žiadne poštovné. V prípade prevodu na účet spoločnosti tovar sa expeduje až v okamžiku, keď sú peniaze pripísané na účet spoločnosti (v praxi jeden až päť pracovných dní od okamžiku, kedy sa odoslali peniaze z účtu).

Pri kúpe tovaru nad 80,00 € s DPH nebude účtované žiadne poštovné. 

4.9. Tovar objednaný na webovom rozhraní obchodu je možné odobrať aj osobne v predajni. Osobný odber za podmienok uvedených vo VOP je možný pri zvolení variantu „osobný odber“ v predajni: OC MAX Poprad, Dlhé Hony, 058 01 Poprad, 1.poschodie, tel. č.: 0915 690 809 a to počas pracovných dní: pondelok - nedeľa od 10:00 do 20:00. O dostupnosti tovaru v predajni bude spoločnosť informovať emailom, sms alebo telefonicky. Tovar je v predajni uložený po dobu 7 pracovných dní odo dňa, kedy kupujúci obdrží informáciu, že si ho môže vyzdvihnúť.

4.10. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru v plnej výške a doručí ju kupujúcemu v tlačenej forme spolu s objednaným tovarom.

 

5. Dodacia lehota

 

5.1. Dodacia doba, v ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť dodať tovar kupujúcemu najneskôr v dobe 14 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie doby. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia doba sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti začína dodacia doba plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

6. Miesto dodania

 

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť ju ako miesto dodania potvrdila.

 

7. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania

 

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Informácia o cene prepravy (prepravné) je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

7.3. Všetky zásielky sú odoslané kuriérskou spoločnosťou DPD a doručované kupujúcemu sú zväčša na nasledujúci pracovný deň, ak sú splnené všetky podmienky. To znamená, že všetok tovar je na sklade, spôsob úhrady bol zvolený na dobierku alebo pri platbe na účet boli peniaze pripísané na bankový účet spoločnosti.

 

8. Dodanie tovaru

 

8.1. Záväzok spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Kupujúci obdrží účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. V prípade, že je pri dostupnosti tovaru uvedené „Na objednávku“, jedná sa o tovar, ktorý sa štandardne nedrží skladom a spoločnosť ho objednáva až po prijatí konkrétnej zákazníckej objednávky, preto môže byť dodacia doba v niektorých prípadoch viac ako mesiac - o dĺžke dodacej doby bude spoločnosť kupujúceho informovať po prijatí objednávky e-mailom alebo telefonicky.

8.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Prevzatím zásielky od prepravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ. 

 

9. Zodpovednosť za vady a reklamácia

 

9.1. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ďalej len „záruka“). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

9.2. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

9.3. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u spoločnosti písomne (e-mailom) alebo telefonicky v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t. j. musí uviesť, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci na odbernom mieste viď. kontaktné údaje alebo na e-mailovej adrese predajna@ar-design.sk. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neodbornou, či nesprávnou manipuláciou, montážou alebo používaním.

9.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

9.5. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Doklad o kúpe výrobku, prípadne aj záručný list sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok a tieto doklady je povinný spotrebiteľ predložiť predávajúcemu, kde si môže uplatniť reklamáciu.

9.6. Práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

9.7. Predávajúci za zaväzuje reklamáciu vybaviť v súlade so zákonom a zákonom stanovených lehotách.

9.8. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebovania a nesprávneho používania.

9.9. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť dňom prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

9.10. Kupujúci je oprávnený vadný tovar na reklamáciu doručiť osobne na miesto pre uplatnenie reklamácie alebo vadný tovar môže zaslať prepravnou službou na adresu miesta pre uplatnenie reklamácie. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Musí byť priložené kompletné príslušenstvo, kópia nákupného dokladu, podrobný popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho.

9.11. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či pri poskytnutí zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet. 

 

10. Odstúpenie od zlmuvy, vrátenie tovaru

 

10.1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením dokladu o kúpe, ktorý bude doručený kupujúcemu najneskôr s dodaním tovaru.


10.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

10.3. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti dodatočne, najneskôr do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti.

10.4. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

10.5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený v závere obchodných podmienok.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. 

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré prevzal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

10.7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.8. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.9. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:

a) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

b) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

c)  Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

d)  Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.10. Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy:

a) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

b) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

c) Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

11. Ochrana osobných údajov

 

11.1. Odoslanie objednávky cez webové rozhranie obchodu spoločnosti je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti, bude mu ich spoločnosť zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na e-mailovej adrese spoločnosti.

11.5. Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytne tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.).Spoločnosť vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť s platobnými údajmi neprichádza do styku. Spoločnosť len dostane informáciu o úspešnosti transakcie.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b),

b) doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

c) potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

d) evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,

e) evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

f) zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

11.7. Naša spoločnosť využíva platobné brány tretích strán pri niektorých typoch platieb (napr. online kreditnou kartou). V tom prípade sú čísla kreditných kariet a iné údaje pre platbu spracovávané platobnou bránou tretích strán.

11.8. Predávajúci spolupracuje s poskytovateľmi platobných služieb, ktorých činnosť je regulovaná zákonom o platobnom styku a ktorí pre nás vykonávajú prijímanie a zúčtovanie platobných transakcií.

11.9. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že pri platbe platobnou kartou predávajúci zhromažďuje a spracováva osobné údaje a odovzdáva ich vydavateľovi platobnej karty za účelom spracovania platieb a splnenie zákonných požiadaviek, ako je napríklad identifikácia platobnej transakcie v súlade so zákonom č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Ide o osobné údaje v rozsahu meno držiteľa platobnej karty, typ platobnej karty, číslo platobnej karty, kontrolný kód karty, číslo terminálu, dátum ukončenia platnosti platobnej karty, krajina pôvodu platobnej karty, dátum narodenia, číslo objednávky, e-mailová adresa, číslo zákazníka, údaje o adrese a v prípade podnikateľov DIČ a názov spoločnosti. 

 

12. Záverečné ustanovenia VOP

 

12.1. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ar-design.sk.

12.2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.04.2022 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.